. | .

 ۱۳۹۰

گوشت، پوست، خون، رنگ‌دانه‌ی تیتانیوم، ۷۹.۲ × ۷۹.۵ سانتی‌متر، هم‌اندازه‌ی چهارگوش سیاه کازیمیر مله‌ویچ، ۱۹۱۵

2011, flesh, skin, blood, titanium pigment (titanium dioxide), 79.2 x 79.5cm (same size as Kazimir Malevich’s Black Square, 1915)

در روز دوم اجرای کورا: فراز و فرود اپلستیسیزم (چهارمین دوسالانه‌ی مسکو) ​جراحْ ​پوست هنرمند، جمله‌ی بریل روی آن و گوشت زیرش​ را از تن او جدا می‌کند​. هنرمند آن را ​در قابی پر از نمک​ می‌خواباند و میخ می‌کند تا گوشت نمک‌سود شود. تابلو هم‌اندازه‌ی چهارگوش سیاه مله‌ویچ (۱۹۱۵) است و روز سوم در جای اصلی‌اش، در کنج سرخ/زیبا، نصب می‌شود.​ طی هفت روز​ از تابلو آب و خون می‌چکد تا نمک و گوشت خشک می‌شوند. دو ماه بعد هنرمند جای نمک را با رنگ‌دانه‌ی تیتانیوم عوض می‌کند. گوشت نمک‌سود شده هم‌چنان به قاب دوخته شده است و دورش قطرات خون و تکه‌های گوشت نمک‌سود شده را می‌شود دید

In the second day of the performance Cura; the Rise and Fall of Aplasticism a surgeon removes the artist’s skin and flesh carrying a brailled sentence. The artist nails and cures them inside a frame filled with salt. The picture has the same size as Malevich’s Black Square (1915). On the third day, the picture is hung on its original place, the Red/Beautiful Corner. For seven days water and blood drip from the picture till salt and flesh dry. Two months later, the artist replaces salt with titanium pigment. The cured flesh is still nailed and drops of blood and skin parts are fixed around it.